Regulamin

Poznań Basketball Games 2024

II edycja Międzynarodowego Turnieju Koszykówki dla Młodzieży 13-15.09.2024 oraz 20-22.09.2024

 

Organizatorem turnieju jest Stowarzyszenie Basketball Friends.

Turniej dla roczników U12, U13 i U15 rozpoczyna się 13 września 2024 o godzinie 8:00. 

Turniej dla roczników  U14, U16, U17 rozpoczyna się 20 września 2024 o godzinie 8:00.


W turnieju zaplanowany jest udział 48 drużyn w 6 rocznikach, po 8 drużyn z każdego rocznika Turniej odbędzie się na Halach Politechniki Poznańskiej, Piotrowo 4, 61-001 Poznań oraz dodatkowo na 1 lub dwóch halach miejskich zlokalizowanych w pobliżu campusu Politechniki Poznańskiej

 

Nabór drużyn do Kategorii Chłopcy:

·       U12 (rocznik 2013 i młodsi),

·       U13 (rocznik 2012 i młodsi),

·       U14 (rocznik 2011 i młodsi),

·       U15 (rocznik 2010 i młodsi),

·       U16 (rocznik 2009 i młodsi),

·       U17 (rocznik 2008 i młodsi),

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kategorii w przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszonych w danej kategorii drużyn (8 drużyn). Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia drużyny do innej kategorii, jeśli zajdzie taka potrzeba. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru drużyn, które zagrają w turnieju lub która znajdzie się na liście rezerwowej. Organizatorzy turnieju mają prawo przyznać dziką kartę. Ostateczną informację odnośnie do kategorii, które wezmą udział w turnieju organizator przekaże do dnia 15.04.2024 roku po weryfikacji zgłoszeń i wpłat wpisowego.

Jeżeli z powodu braku wymaganej minimalnej ilości drużyn jakiś rocznik nie weźmie udziału w turnieju Organizator zwróci drużynom w ciągu 7 dni wpłaconą kwotę wpisowego.

 

UDZIAŁ ZAWODNIKA

Każdy zawodnik może grać w jednej kategorii tylko w jednej drużynie podczas całego turnieju.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego dowodu osobistego, ważnej legitymacji szkolnej lub ważnego paszportu. W przypadku zastrzeżeń co do wieku zawodnika, organizator może poprosić uczestnika o okazanie w/w dokumentu. Jeżeli po weryfikacji okaże się, że zawodnik jest starszy niż powinien w danej kategorii, w której występuje, drużyna przegrywa mecz walkowerem.

W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy posiadający aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach ubezpieczenia zbiorowego lub indywidualnego.

Uczestnicy są zobowiązani do zachowania się na zawodach zgodnie z „etyką sportowca”. W przypadku niesportowego zachowania uczestników (zawodników, trenera, opiekuna, osób towarzyszących) organizator ma prawo wykluczenia ich z zawodów.

Uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania ładu, porządku i zasad bezpieczeństwa w miejscu przeprowadzania imprezy (dotyczy to całego obiektu – hala sportowa, korytarz, szatnie, miejsce wyznaczone do spożycia posiłków, pokoje, akademiki itd.) opiekun zespołu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wynikłe szkody. O wszelkich zauważonych faktach naruszenia dyscypliny, porządku i bezpieczeństwa uczestnicy niezwłocznie winni są poinformować organizatora zawodów.

W trakcie pobytu w miejscu przeprowadzania imprezy (dotyczy całego obiektu – hala sportowa, korytarz, szatnie, miejsce wyznaczone do spożycia posiłków, pokoje, akademiki itd.), wszyscy zawodnicy poszczególnych drużyn zostają pod opieką opiekuna drużyny, który ponosi odpowiedzialność za członków swojej drużyn.

W trakcie trwania zawodów, uczestnicy bezzwłocznie podporządkowują się poleceniom organizatora, a w przypadku ich niewykonania, konsekwencje wynikłe z tego powodu ponosi opiekun zespołu.

LISTA DRUŻYN

Każda drużyna musi uzupełnić listę drużyn zawierającą imię i nazwisko zawodnika oraz numer na koszulce (wzór listy otrzyma od organizatora w komunikacie organizacyjnym), najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem turnieju. Po rozpoczęciu turnieju nie jest dozwolone uzupełnienie listy.

Na liście drużyny może znajdować się max 15 zawodników, ale do składu meczowego można dodać max. 14 zawodników w każdej kategorii.

SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW

…………………………………………………………………….

SĘDZIOWIE

Wszyscy sędziowie delegowani są prze Wielkopolski Związek Koszykówki 

PROTESTY

Ewentualny protest należy złożyć na ręce organizatora (w hali, w której rozgrywany był mecz) w formie pisemnej najpóźniej 15 minut po zakończeniu meczu wraz z opłatą za protest. Opłata za protest wynosi 250 PLN. Protest rozpatruje sędzia główny zawodów wraz z organizatorem turnieju. Decyzja sędziego głównego jest ostateczna i nie podlega kwestionowaniu. Protesty nie mogą dotyczyć decyzji sędziów boiskowych podejmowanych podczas meczu.

UBEZIECZENIE

Organizator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Każdy zawodnik bierze udział w turnieju na własne ryzyko. Uczestnicy nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez organizatora.

REJSTRACJA

Kluby mogą rejestrować się wyłącznie poprzez formularz on-line opublikowany na stronie www.poznanbg.pl do dnia 30 Marca 2024.

Dokonując rejestracji on-line, zespół potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem POZNAŃ BASKETBALL GAMES oraz Regulaminem RODO oraz że wszyscy uczestnicy turnieju w danym klubie wyrażają zgodę na podane tutaj warunki.

Jednocześnie z chwilą rejestracji wszyscy zawodnicy, którzy znajdą się na liście turniejowej danego zespołu wyrażają zgodę na: 

•  Wykorzystanie zdjęć i materiałów video zrobionych podczas turnieju w social mediach i materiałach promocyjnych przygotowywanych i wykorzystywanych przez Stowarzyszenie Basketabll Friends w celu promocji obecnej i/lub kolejnych edycji turnieju bez ograniczenia czasowego i terytorialnego. 

·  Wszystkie dane zbierane przez: Stowarzyszenia Basketball Friends ul. Karpia 17/105, 61-619 Poznań, tel. 500 385 279, e-mail: info@poznabg.pl 

·  Przetwarzanie ww. danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO". 

·  Wszyscy zawodnicy mają prawo: żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

·  Istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

·  Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

OPŁATY

WPISOWE

Wpisowe za turniej w wysokości 500 zł od drużyny należy uiścić najpóźniej do dnia 30 marca 2024 roku. Wpłata wpisowego równoznaczna jest z potwierdzeniem uczestnictwa w turnieju.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w turnieju, po wcześniejszej rejestracji drużyny po 15 maja 2024r., opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Wpisowe należy wpłacić na poniższe konto:

Stowarzyszenie Basketball Friends

Bank: mBank

Nr KONTA: PL 26 1140 2004 0000 3202 8389 9591

SWIFT: BREXPLPWMBK

TYTUŁ PRZELEWU: nazwadruzyny_PBG2024_wpisowe

Do każdej wpłaty Organizator wystawia FVOPŁATA ZA TURNIEJ

W sprawie cen zakwaterowania i wyżywienia prosimy o kontakt pod adresem info@poznanbg.pl

Opłatę za nocleg należy wpłacić do dnia 30 maja 2024 na konto Stowarzyszenia:

 

Stowarzyszenie Basketball Friends

Bank: mBank

Nr KONTA: PL 26 1140 2004 0000 3202 8389 9591

SWIFT: BREXPLPWMBK

TYTUŁ PRZELEWU: nazwadruzyny_PBG2024_opłata za turniej

Jeżeli zespół anuluje rejestrację a tym samym uczestnictwo w turnieju w terminie późniejszym niż 31 maja 2024 r., opłata wpisowa nie podlega zwrotowi a organizator może potrącić część pozostałych kosztów uczestnictwa w turnieju.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Zakwaterowanie w terminie 12 - 15 wrzesień (2 lub 3 noce)

Zakwaterowanie w terminie 19 - 22 wrzesień (2 lub 3 noce)

Nocleg w Akademikach Politechniki Poznańskiej, Świętego Rocha 11B, 61-142 Poznań oraz w pobliskich hostelach i hotelach znajdujących się w odległości krótkiego spaceru od hali.

Wyżywienie: Stołówka Politechniki Poznańskie obsługiwana przez firmę Biesiada

Szczegółowe Menu zostanie wysłane do drużyn przed turniejem.

Pakiet 2 doby:

2 noclegi

Wyżywienie: Piątek (obiad-kolacja), Sobota (śniadanie, obiad, kolacja), Niedziela (śniadanie)

Pakiet 3 doby:

3 noclegi

Wyżywienie: Czwartek (kolacja), Piątek (śniadanie, obiad, kolacja), Sobota (śniadanie, obiad, kolacja), Niedziela (śniadanie-obiad)

Odległość stołówki od hali 200m.

 

DATY DO ZAPAMIĘTANIA

·   30 marca – ostateczny termin dokonania rejestracji i wniesienia opłaty „wpisowego”

·   15 kwietnia ostateczne ogłoszenie kategorii wiekowych, które wezmą udział w turnieju, po weryfikacji   zgłoszeń i wpłat wpisowego

·   30 maja – należy wnieść całkowitą opłatę za turniej

·   30 sierpnia – podział drużyn na grupy na stronie internetowej www.poznanbg.pl

·   31 sierpnia – opublikowanie ostatecznego harmonogramu meczów na stronie internetowej www.poznanbg.pl

·   12-13 września – dzień oficjalnego przyjazdu, końcowa rejestracja drużyn  (Drużyny U12, U13 i U15) 

·   13 września – I dzień turnieju – mecze grupowe (start o godz. 8:30)

·   14 września – II dzień turnieju

·   15 września – II dzień turnieju

·   19-20 września – dzień oficjalnego przyjazdu, końcowa rejestracja drużyn (Drużyny U14, U16, U17)

·   20 września – I dzień turnieju – mecze grupowe (start o godz. 8:30)

·   21 września – II dzień turnieju

·   22 września – III dzień turnieju

 

Wszelkie pytania można kierować do organizatora turnieju:

www.poznanbg.pl

• + 48 500 385 279 • info@poznanbg.pl